Zgłoszenie szkody GAP

Dane polisy GAP
Dane pojazdu
Dane podstawowego Zakładu Ubezpieczeń (AC/OC)
Dane szkody/awarii
Załącznik – kopia dokumentu (-ów)
Dowód rejestracyjny *
Załącz:
Dokument potwierdzający zawarcie polisy GAP *
Załącz:
Umowy ubezpieczenia AC ze wskazaniem sumy ubezpieczenia i okresu ochrony ubezpieczenia *
Załącz:
Dokument potwierdzający uzyskanie odszkodowania z tytułu podstawowego ubezpieczenia pojazdu *
Załącz:
Decyzja o wypłacie odszkodowania przez podstawowy zakład ubezpieczeń *
Załącz:
Dokument potwierdzający likwidację szkody całkowitej *
Załącz:
Faktura zakupu pojazdu *
Załącz:
Dokument potwierdzający rozwiązanie umowy leasingu/kredytu
Załącz:
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu
Załącz:
Inne załączniki
Załącz:
Zgłaszający szkodę (Dane Ubezpieczonego)